Fakultativní služby

Animoterapie

Animoterapie je terapeutická aktivita, při které se využívá pozitivního působení zvířete na psychické i fyzické zdraví člověka. Zvíře má schopnost v člověku vyvolat silné emoce, což v kombinaci s dotekem pozitivně stimuluje psychiku klientů, pomáhá v rozvoji sociální komunikace a uspokojení potřeby bezpečí a jistoty. Prostřednictvím zvířete snadněji navazujeme vztah s klienty, kteří jsou uzavřeni do sebe. Klienti prostřednictvím zvířete přirozeněji vyjadřují emoce, zejména radost, snáze se dostávají do pocitu pohody a uvolnění. Kontakt se zvířetem uvolňuje u klientů stres a napětí. V ICSS Odlochovice je aplikována pasivní forma animoterapie, kdy klienti mají v obývacích prostorách, ale mohou je mít i na svých pokojích, akvária s rybičkami, ptačí klece s andulkami nebo terária pro suchozemské želvy nebo akvária pro vodní želvy. Aplikována je aktivní forma animoterapie, kdy klienti mohou mít na pokojích po souhlasu ředitelky organizace a za předem stanovených podmínek svého vlastního psa nebo kočku (felinoterapie). Mezi důležité aktivní formy animoterepie, které jsou v ICSS Odlochovice zajišťovány pro klienty pak patří zejména canisterapie a hipoježdění na koni.

Canisterapie

Canisterapie je podpůrná aktivizační metoda s využitím psa, která má pozitivní vliv na psychiku, duševní i fyzickou stránku klientů. Zlepšuje kvalitu jejich života a proměňuje celkovou atmosféru v zařízení. Canisterapie v ICSS Odlochovice probíhá 1x týdně, vždy každé úterý, a je zajišťována externě na základě smluvních podmínek s neziskovou organizací ANIMALS FOR HELP. Canisterapie probíhá individuálně nebo skupinově, vždy ve známém prostředí pro klienta.

Hipoježdění

Jedná se o terapeutickou a aktivizační činnost s využitím koně, kdy není přítomen fyzioterapeut. Nejedná se o hipoterapii s cíleně vedeným cvičením. Jde o aktivitu s dopadem na psychiku a pohodu klienta, rozvoj nových dovedností, slovní zásoby, rozvoje jemné i hrubé motoriky prostřednictvím péče o koně. Aktivizační činnost s koněm probíhá od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Péče o koně je pak odměněna jízdou na koni, kterou klientům na základě jejich požadavků dopřáváme 2x týdně v odpoledních hodinách na zahradě farmy. Jízda na koni pomáhá růstu jejich sebevědomí a uvolnění napětí.


Rekondiční cvičení


Muzikoterapie

Muzikoterapie v ICSS Oldochovice je léčebným a podpůrným postupem, kdy pracovnice v sociálních službách s výcvikem v oblasti muzikoterapie prostřednictvím hudby a hudebních prvků provází klienta nebo skupinu klientů. Práce s klienty není v naší oraganizaci psychoterapeuticky orientována. Model pojetí muzikoterapie spojuje psychologické, rehabilitační, stimulační, relaxační a další způsoby práce v ucelenou formu. Cílem celého muzikoterapeutického procesu je udržovat a rozvíjet u klientů funkční schopnost pohyblivosti, komunikace, kognitivních funkcí, ale také zlepšit sociální dovednosti, pozitivně zvládat stresové situace, emocionální rozladění a adaptivitu chování. Skupinová nebo individuální muzikoterapie ovliňuje chování klientů pozitivním směrem, podporuje jejich hudební talent a participací na společném muzicírování rozvíjí jejich hudební dovednosti. Aktivní i pasivní hudební techniky (hudební hry, zpěv, hra na nástroj, hudební improvizace, poslech hudby, vyjádření hudby pohybem…) jsou aplikovány na základě dobré znalosti osobnosti klientů, jeich potřeb, respektu jejich volby a toleranci.

Muzikoterapie probíhá 3x týdně v muzikoterapeutické místnosti určené a vybavené pro tuto činnost.

Hudba má významné místo i v rozvoji hudebního talentu klientů. Osvojení základů hry na hudební nástroj a zpěvu nabízí nejen mnohostranný rozvoj osobnosti klienta, ale také smysluplné trávení volného času, což bývá sociálně ceněné. Pro osoby s mentálním postižením jde o příjemnou aktivizační službu, což je možné vidět na hudebních aktivitách skupiny Poprask.